Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Nacrt ZAKONA O „POVOLJNIJEM“ PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Napisao Administrator
Utorak, 22 Januar 2013 16:22
PDF Štampaj E-mail

  Vlada Federacije BiH:

NACRT ZAKONA
O POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

I-OPĆE ODREDBE

Član 1.


Ovim Zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.


Član 2.

(1)Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovom Zakonu, primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu penziju, odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno prestanka državne službe u bivšem Federalnom ministarstvu odbrane.

(2)Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovom Zakonu, primjenjivat će kako je to propisano  propisima o policiji Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, za pripadnike koji su u bili u policiji za vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći činove sukladno Uredbi o činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Službeni list RBiH“, br. 18/93, 21/95 i 47/95).

II- KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA POVOLJNU PENZIJU

Član 3.

(1)Korisnici prava na penziju  po Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/11 i 37/12), zadržavaju pravo na penziju i nastavlja im se isplata iste do isteka roka iz člana 11. ovog Zakona.

(2)Korisnicima penzija iz stava 1. ovog člana,  ponovno će se preračunati penzija, na način i po postupku utvrđenim ovim Zakonom.III UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVOLJNIJE PENZIONISANJE

Član 4.

Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na načinom propisan ovim Zakonom, mogu ostvariti:


1.)  Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995.godine, obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti  MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne);


2.)  Pripadnici bivše vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u toku 2001.godine, ukoliko su u    godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega 3 (tri) godine muškarci, odnosno 2 (dvije) godine žene efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.


3.) Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža. Starosna penzija iz ove tačke, ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je licu priznat u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju.Obračun penzije za ove korisnike vršit će se u postupku i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br.29/98,49/00,32/01,73/05,59/06,04/09 i 55/12 ; u daljem tekstu: Zakon PIO/MIO).(4) Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina   penzijskog staža . Starosna penzija iz ove tačke, ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je licu priznat u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju. Obračun penzije za ove korisnike vršit će se u postupku i na način propisan Zakonom PIO/MIO, s tim što se poseban ratni  staž prilikom obračuna penzije uzima u jednostrukom trajanju.


5.) Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS-a i MUP-a RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje dvije godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, stiču pravo na starosnu penziju i sa navršenih 65 godina života bez obzira na dužinu penzijskog staža pod uvjetima propisanim u Zakonu PIO/MIO.

6.) Pripadnici oružanih snaga koji su pod uvjetima i na način utvrđen federalnim propisima ostvarili status ratnog vojnog invalida, a kod kojih je utvrđena nesposobnost za privređivanje I. kategorije, isključivo kao posljedica oštećenja organizma zbog rane, povrede ili bolesti, po kom osnovu su ostvarili vojni invaliditet i kojima je priznat poseban staž u dvostrukom trajanju a koji nisu bili osiguranici u vrijeme stupanja u oružane snage, imaju pravo na invalidsku penziju  u visini najniže penzije koja se isplaćuje u skladu sa  Zakonom PIO/MIO).

7.) Ratni vojni invalidi stiču pravo na  starosnu penziju koja ne može biti manja od zajamčene penzije iz Zakona PIO/MIO sa navršenih 35 godina penzijskog staža bez obzira na godine života, odnosno stiču pravo na starosnu penziju koja ne može biti manja od  najniže penzije iz  Zakona PIO/MIO sa navršenih 55 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, u postupku i na način propisan Zakonom PIO/MIO.

8.) Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60% ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju , koja ne može biti manja od najniže penzije, u postupku i na način propisan   Zakonom  PIO/MIO.


9.)  Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su najmanje dvije godine do 23. 12. 1995.g. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su na dan 01. 01. 2010.g. bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno članu 101. stav (1) tačka c Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12) .

IV- OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA PENZIJA

Član 5.

Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika prava iz ovog Zakona je zajamčena penzija isplaćena u decembru 2011. godine, u skladu sa Zakonom PIO/MIO, ( 414,30 KM ).

Član 6.

(1) Penzija se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice iz člana 5. ovog Zakona, sa pripadajućim koeficijentom iz stava 2. (za pripadnike vojske) ili stava 3. (za pripadnike policije) ili stava 4. (za državne službenike, namještenike i civilna lica).

(2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, po osnovu ličnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a šta je za njega povoljnije u momentu prvog ostvarivanja prava na penziju.

Činovi                                                                                        pripadajući koeficijent

Vojnik                                                                                                   1,0

Vojnik I. klase                                                                                              1,1

Kaplar                                                                                                         1,2

Narednik                                                                                                     1,3

Štabni/stožerni narednik                                                                             1,4

Narednik I.klase                                                                                          1,5

Viši narednik                                                                                               1,6

Glavni narednik                                                                                           1,7

Poručnik                                                                                                      2,0

Natporučnik                                                                                                 2,0

Kapetan/satnik                                                                                            2,3

Major/bojnik                                                                                                 2,6

Pukovnik                                                                                                      2,7

Brigadir                                                                                                         2,8

Brigadni general                                                                                    3,0

General major                                                                                               3,1

Armijski general i General pukovnik                                                            3,5

(3) Pripadajući koeficijent za pripadnike MUP-a, po osnovu ličnog odnosno formacijskog čina u momentu ostvarivanja prava na penziju.

Činovi                                                                                    pripadajući koeficijent

Vodnik                                                                                                             1,0

narednik                                                                                                          1,3

nadnarednik                                                                                                    1,4

glavni narednik                                                                                                1,5

zastavnik                                                                                                         1,6

nadzastavnik                                                                                                   1,7

potporučnik                                                                                                      1,8

poručnik                                                                                                           2,0

kapetan                                                                                                            2,1

major                                                                                                                2,2

potpukovnik                                                                                                      2,5

pukovnik                                                                                                           2,6

brigadir                                                                                                             2,8


(4) Pripadajući koeficijent za:

a) Državne službenike i namještenike koji su penziju ostvarili kao uposlenici Federalnog ministarstva odbrane.

Službena zvanja                                                                       pripadajući koeficijent


NK NŠS radnici                                                                                     0,9

kurir                                                                                                      0,9

higijeničar                                                                                             0,9

mlađi referent                                                                                        1,0

daktilograf                                                                                             1,0

KV radnik                                                                                             1,0

referent, operater                                                                                  1,0

viši referent                                                                                           1,0

VKV radnik, vozač                                                                                 1,0

mlađi samostalni referent                                                                       1,1

samostalni referent                                                                                1,2

viši samost. referent                                                                                         1,3

stručni saradnik                                                                                     1,5

šef grupe, načelnik centra za OiO                                                                     1,5

viši stručni saradnik                                                                               1,6

stručni savjetnik, inspektor                                                                               1,8

šef odsjeka, zamjenik šefa ureda                                                                     1,9

šef ureda                                                                                              2,0

zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik pravobranioca                                       2,0

savjetnik, načelnik odjela za odbranu                                                      2,1

pomoćnik ministra, šef kabineta, pravobranioc                                        2,2

načelnik uprave za odbranu, načelnik odjeljenja u inspekciji                     2,2

zamjenik ministra                                                                                  2,3

ministar                                                                                                 2,5


b) Civilna lica na službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili pravo na penziju.


Službena zvanja                                                                        pripadajući koeficijent

NK radnik – lica                                                                                     0,8

Zanatlije – KV                                                                                        0,9

VKV                                                                                                      1,0

Lica sa VSS /doktori, inžinjeri                                                                 2,0(5) Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz člana. 5, stav 3 ( prva grupa ) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja( Sl. novine FBiH broj 70/05, 61/06i 09/10 ) utvrđuje se pripadajući koeficijent 2,5  ili primjena koeficijenta prema ličnom ili formacijskom činu ako je to za njih povoljnije.

(6) Državni službemici i namještenici Federalnog ministarstva odbrane koji su u federalno ministarstvo odbrane  prešli iz Vojske Federacije BiH za obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju lični čin.


(7) Penzija iz stava 1. ovog člana, se umanjuje za svaku punu godinu nedostajućeg penzijskog staža do punog penzijskog staža (40 godina), za 2%, a najviše do 30%, s tim što iznos penzije nakon umanjenja ne može biti manji od iznosa najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 7.

(1)  Kod ponovnog obračuna penzija za korisnike prava iz člana 3. ovog Zakona, u obračun će se uzeti penzijski staž, utvrđen prilikom priznavanja prava na penziju.

(2)  Ukoliko je korisnik prava na penziju iz člana 3. ovog Zakona, zasnovao radni odnos i penzija mu se za to vrijeme nije isplaćivala, kod ponovnog obračuna penzije u skladu sa ovim Zakonom, u obzir će mu se uzeti i novo ostvareni staž osiguranja.

(3)   Za korisnike prava na penziju iz stava 2. ovog člana, penzija se neće preračunati po službenoj dužnosti, već podnošenjem zahtjeva.

(4)  Za umrlog korisnika prava iz člana 3. ovog Zakona, izvršit će se obračun penzije na način propisan ovim Zakonom, nakon čega će se utvrditi novi iznos porodične penzije.

Član 8.

Korisniku penzije ostvarene po ovom Zakonu, koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja samostalnu djelatnost, penzija se ne isplaćuje za to vrijeme.


Član 9.

(1) Pravo na penziju po ovom Zakonu, mogu ostvariti samo lica koja to pravo nisu ostvarila po drugim propisima.

(2)  Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, lica koja su vršila dužnost komandanta ranga bataljona ili višeg ranga, načelnika štaba i zamjenika komandanta u jedinicama ranga brigade istog ili višeg ranga i ako su navedene dužnosti obavljali najmanje 12 mjeseci (neovisno da li je to bilo u kontinuitetu), kao i lica iz člana 5. stav 3.(I - grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja (“Službene novine FBiH” broj:70/05, 61/06 I 09/10), mogu koristiti prava po ovom Zakonu ako je to za njih povoljnije.

V-ISPLATA PENZIJA

Član 10.


(1)  Penzija obračunata u skladu sa ovim Zakonom, predstavlja zakonski iznos penzije (isplatni koeficijent 1).

(2)  Usklađivanje penzija utvrđenih u skladu sa odredbama ovog Zakona, vrši se po potrebi na osnovu raspoloživih sredstava koja se obezbjeđuju iz doprinosa po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu ovih penzija

(3)  Koeficijent za isplatu penzija iz stava 2 ovog člana, donosi Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijskog i invalidsko osiguranje, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

VI-POSTUPAK PONOVNOG OBRAČUNA

Član11.

(1)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezan je u roku od najdalje šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakon a po službenoj dužnosti, provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog Zakona.

(2)  Korisnici prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog Zakona, dužni su na zahjev Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i u datom roku, dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju osnovanost prava na penziju.

(3)  Korisnicima prava iz člana 3. ovog Zakona, odredit  će se novi iznos visine penzije u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(4)  Isplata penzija po ovom Zakonu korisniku prava na povoljniju penziju iz člana 3. pripada od prvog dana narednog mjeseca, nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

(1)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog Zakona, koji propuste da u roku koji im odredi Federalni Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dostave potrebnu dokumentaciju ili se u postupku utvrdi da ne posjeduju validnu dokumentaciju, donijeti rješenje o prestanku prava na penziju.

(2)  Protiv rješenja iz tačke 1. ovog člana, može se podnijeti žalba Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u roku od  15 dana od dana prijema rješenja.

(3)  Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, čija primjena teče od prvog dana narednog mjeseca.

(4)  Ukoliko se u žalbenom postupku utvrdi da podnosilac žalbe ima pravo na povoljnu penziju, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će u daljem roku od 15 dana donijeti rješenje kojim će utvrditi iznos penzije u skladu sa odredbama ovog Zakona i isplatiti je korisniku od mjeseca kada mu je pravo ukinuto.

(5)  Izuzetno, ukoliko lice dokaže da je iz objektivnih razloga propustio rokove ili da iz objektivnih razloga nije mogao dostaviti dokumentaciju relevantnu za ulaganje žalbe, u rokovima propisanom ovim članom, omogućit će mu se dodatni rok od 15 dana za ulaganje žalbe.

VII-POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 13.

Prava propisana ovim Zakonom ostvaruju se kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u postupku i na način propisan ovim Zakonom.

Član 14.

(1)  Postupak za ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje po ovom Zakonu pokreće se na zahtjev stranke koja smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava iz člana 4. ovog Zakona.

(2) Lica koja su propustila rokove, a ispunjavala su uslove iz Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene .novine Federacije BiH“ br.  42/11 i 37/12) mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava  po odredbama ovog Zakona.

(3) Za lica iz člana 4. stav 1. tačka 3.  ovog Zakona, rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na povoljnije penzionisanje ističe zaključno sa 31. 12. 2015. godine.

(4)  Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, u postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku i propisi iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

(5)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezan je za osobe iz stava 1 ovog člana, u roku od najdalje 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava po ovom Zakonu, odlučiti o pravu na povoljnu penziju.

(6)  Isplata penzija za lica iz stava 1. ovog člana, koja ostvare pravo na penziju u skladu sa ovim Zakonom, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

VIII-DOKAZIVANJE ČINJENICA


Član 15.


(1)  Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava po ovom Zakonu, bez obzira da li se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke,vrši se isključivo na osnovu pisanih dokaznih sredstava izdatih od strane nadležnih organa, odnosno nadležnih ustanova.

(2)  Izjava stranke i drugih lica, bez obzira u kom obliku je saopštena, ne smatra se pisanim dokaznim sredstvom u smislu odredbe stava 1. ovog člana.

(3)  Uvjeti iz člana 4. tačka 2. ovog Zakona dokazuju se uvjerenjem koje izdaje organ unutrašnjih poslova u skladu sa propisom iz stava 5. ovog  člana.

(4)  Uvjerenje iz stava 3. ovog člana sadrži i čin iz člana 6. stava 3. ovog Zakona, koji odgovara poslovima i zadacima iz člana 4. tačka 2 ovog Zakona, u skladu sa Uredbom o činovima uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Sužbeni list RBiH“, br.18/93) i Uredbe o činovima uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Službeni list RBiH“, br.21/95 i 47/95).

(5)  Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava 3. ovog člana, evidenciju o izdatim uvjerenjima, organ unutrašnjih poslova koji će izdavati uvjerenja i druga pitanja koja su značajna za izdavanje uvjerenja, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Zakona u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, a isti će se primjenjivati stupanjem na snagu ovog Zakona.

(6)  Uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama za lica iz člana 4. stav 1. , 3. i 4. ovog zakona izdaje Federalno ministarstvo za pitanja boraca na posebnom obrascu, nakon prethodno izvršene provjere podataka.

(7)  Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava 6. ovog člana, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata,u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Zakona u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, a isti će se primjenjivati stupanjem na snagu ovog Zakona.

VIII-OSIGURANJE SREDSTAVA

Član16.


(1)  Za korisnike penzija koji u skladu sa ovim Zakonom ostare pravo na povoljniju penziju, sredstava za isplatu ovih penzija osigurat će se na način da će se iz doprinosa za penzijsko i invalidskog osiguranje finansirati dio penzije koji odgovara stažu osiguranja koji je ostvario korisnik povoljne penzije, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine finansirat će se poseban staž koji je priznat u penzijski staž na osnovu Uredbe o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05 i 79/09) i nedostajući staž osiguranja do 40 godina penzijskog staža.

(2)  Izračun potrebnih sredstava za finansiranje prava po ovom Zakonu, koja se isplaćuju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje vršit će na način što će za svakog korisnika povoljne penzije, iskazivati samo razliku između ostvarenog staža osiguranja, posebnog staža priznatog u penzijski staž i staža osiguranja potrebnog za ostvarivanje prava na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (40 godina penzijskog staža), po godinama, u procentima i novčanim sredstvima.

(3)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavezan vršiti mjesečni obračun sredstava za svakog korisnika prava na penziju, koja se osiguravaju u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, na način utvrđen stavom 2. ovog člana i iste dostavljati Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na kontrolu i odobrenje, nakon čega će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obračun potrebnih sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu finansija na uplatu.

(4)  Dio sredstava za isplatu penzija koja se osiguravaju u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, mjesečno će se uplaćivati Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje sve dok korisnik povoljne penzije ne napuni 65 godina života, nakon čega će se cjelokupan iznos penzije isplaćivati iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim dijela koji se odnosi na poseban staž.

(5)  Izuzetno, ukoliko korisnik povoljne penzije nema staža osiguranja, isplata njegove penzije u potpunosti pada na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sve dok istu koristi.

Član17.


(1)  O utrošenim sredstvima iz člana 16. ovog Zakona, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvještava Federalno ministarstvo finansija, a Ministarstvo finansija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2)  Dio sredstava za isplatu penzija ostvarenih u skladu sa ovim Zakonom, osigurat će se u Budžetu Federacije BiH, na poziciji Federalnog ministarstva rada i socijalnepolitike.

Član 18.

(1)  Za nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica greške Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koje se osiguravaju u Budžetu Federacije, nadoknadit će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će isplaćeni iznos uplatiti na račun Budžeta Federacije BiH.

(2)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje jednom mjesečno preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o korisnicima penzije kojima je to pravo prestalo u skladu sa članom 12. ovog Zakona.

(3)   Nakon dobijanja informacija Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će protiv lica koja su zloupotrebom koristili pravo na povoljnu penziju i onih koji su to omogućili i na taj način oštetili Budžet  Federacije Bosne i Hercegovine, preuzeti Zakonom propisane mjere.

IX-NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član19.

(1)  Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

(2)  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nadzor nad provođenjem ovog Zakona, ostvaruju neposredno i putem nadležne inspekcije, kao i na drugi zakonom dozvoljen način.

(3)  Federalni  zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dužan je omogućiti ostvarivanje u vida urješavanje predmeta iz ovog Zakona Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i nadležnim inspekcijama i postupati po nalozima istih.

Član 20.

Vlada Federacije će formirati komisiju u sastavu od sedam  članova, koju čine predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (tri), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (jedan), Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (jedan), Generalnog Sekretarijata Vlade Federacije BiH (dva), radi vršenja neposrednog uvida u rješavanje prava po ovom Zakonu.IX-KAZNENE ODREDBE

Član 21.

(1)  Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ustanova, odnosno druga pravna osoba, ako:

1.)  korisniku, protivno odredbama ovog Zakona, uskratiili ograniči prava koja mu pripadaju;

2.)  omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom Zakonu ili mu ne pripada u tom opsegu;

3.)  uskrati davanje podataka koje je obvezan dati ili da netačne podatke i obavještenja o osiguraniku;

4.)  ako ne izda rješenje u rokovima propisanim ovom Zakonom;

5.)  ako da netačne podatke o visini potrebnih sredstava za isplatu povoljnijih penzija, koje padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine;

6.)  ako ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po nalozima upravne inspekcije;

7.)  ako Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili Komisiji koji vrše nadzor nad primjenom Zakona, onemoguće uvid u upravno rješavanje, ne dostave potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku

8.)  ako ne postupi u skladu sa uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

(2)   Novčanom kaznom od 3000,00 KM kaznit će se fizičko lice koje uz Zahtjev za ostvarivanje prava na povoljnu penziju priloži ispravu u kojoj su uneseni netačni podaci koji bitno utiču na ostvarivanje prava i visine penzije, ukoliko je moglo znati ili je znalo da isprava sadrži netačne ili nepotpune podatke.

(3)   Ako lice iz stava 2. ovog člana ostvari pravo na penziju, dužno je vratiti puni novčani iznos primljenih penzija bez obzira da li je rješenje o prestanku prava na ostvarenu penziju poništeno ili ukinuto.

(4)  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.

X-PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Nastavlja se isplata penzija, korisnicima koji su to pravo ostvarili u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“ br. 61/06,  27/08, 9/10), u obimu i na način do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno u  skladu sa rješenjem Federalnog zavoda PIO/MIO.

Član 23.


Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.Član 24.


Korištenje prava iz  člana 4. ovog Zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“SlužbenenovineFBiH” broj: 82/09).

Član 25.

Prava stečena po ovom zakonu prestaju kada u toku korištenja prava prestanu da postoje uvjeti za sticanje i ostvarivanje prava, u slučajevima i podu vjetima koji su utvrđeni ovim zakonom.


Član 26.


Postupak za ostvarivanje prava pokrenut po zahtjevu, koji je podnesen prije stupanja na snagu ovog zakona okončat će se po odredbama ovog zakona.

Član 27.

Imenice upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.


Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi:

- Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/11 i 37/12);

- čl. 31.a. i 31.b. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ( „Službene novine Federacije BiH“ br. 33/04, 56/05. 70/07 i 9/10).


Član 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Zadnje izmjene Četvrtak, 24 Januar 2013 13:59
 
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.