novi finalni Zakon o "povoljnijem" penzionisanju
Napisao Administrator
Srijeda, 06 Mart 2013 17:39
Štampaj

**

ZAKON
O POVOLJNIJEM PENZIONISANJUBRANILACA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

I-OPĆE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim Zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

 

Član 2.

(1)Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovom Zakonu, primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu penziju, odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno prestanka državne službe u bivšem Federalnom ministarstvu odbrane.

(2)Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovom Zakonu, primjenjivat će kako je to propisano  propisima o policiji Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, za pripadnike koji su u bili u policiji za vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći činove sukladno Uredbi o činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Službeni list RBiH“, br. 18/93, 21/95 i 47/95).

II- KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA POVOLJNU PENZIJU

Član 3.

(1)Korisnici prava na penziju po Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/11 i 37/12), zadržavaju pravo na penziju i nastavlja im se isplata iste do isteka roka iz člana 11. ovog Zakona.

(2)Korisnicima penzija iz stava1. ovog člana, ponovno će se preračunati penzija, na način i po postupku utvrđenim ovim Zakonom.

 

 

III UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVOLJNIJE PENZIONISANJE

Član 4.

Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, mogu ostvariti:

 

1.)  Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995.godine, obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti i policijskim upravama MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne);

 

2.)  Pripadnicibivše vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u toku 2001.godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega 3 (tri) godine muškarci, odnosno 2 (dvije) godine žene efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

 

3.)  Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranjui prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom Zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija iz ove tačke, ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je licu priznat u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove tačke ima 20 godina penzijskog staža i bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je licu priznat u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.

 

4.)  Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60% ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

5.)  Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su najmanje dvije godine do 23. 12. 1995.g. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su na dan 01. 01. 2010.g. bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno članu 101. stav (1) tačka c Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne I Hercegovine („Službeni glasnikBiH“ broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12) .

IV- OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA PENZIJA

Član 5.

Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika prava iz ovog Zakona je zajamčena penzija isplaćena u decembru 2011. godine,uskladu sa Zakonom PIO/MIO, ( 414,30 KM ).

Član 6.

(1) Penzija se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice iz člana 5. ovog Zakona, sa pripadajućim koeficijentom iz stava 2. (za pripadnike vojske) ili stava 3. (za pripadnike policije) ili stava 4. (za državne službenike, namještenike i civilnalica).

(2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, po osnovu ličnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a šta je za njega povoljnije u momentu prvog ostvarivanja prava na penziju.

Činovi                                                                                        pripadajući koeficijent

Vojnik                                                                                                 1,0

Vojnik I. klase                                                                                              1,1

Kaplar                                                                                                         1,2

Narednik                                                                                                     1,25

Štabni/stožerni narednik                                                                             1,3

Narednik I.klase                                                                                          1,3

Viši narednik                                                                                               1,4

Glavni narednik                                                                                           1,45

Poručnik                                                                                                      1,5

Natporučnik                                                                                                 1,6

Kapetan/satnik                                                                                            1,8

Major/bojnik                                                                                                 2,0

Pukovnik                                                                                                      2,2

Brigadir                                                                                                         2,4

Brigadni general                                                                                    3,0

General major                                                                                               3,2

Armijski general i General pukovnik                                                            3,5

(3) Pripadajući koeficijent za pripadnike MUP-a, po osnovu ličnog odnosno formacijskog čina u momentu ostvarivanja prava na penziju.

Činovi                                                                                    pripadajući koeficijent

Vodnik                                                                                                             1,0

narednik                                                                                                          1,1

nadnarednik                                                                                                    1,15

glavni narednik                                                                                                1,2

zastavnik                                                                                                         1,25

nadzastavnik                                                                                                   1,3

potporučnik                                                                                                      1,45

poručnik                                                                                                           1,5

kapetan                                                                                                            1,5

major                                                                                                                2,0

potpukovnik                                                                                                      2,3

pukovnik                                                                                                           2,2

brigadir                                                                                                             2,4

 

(4) Pripadajući koeficijent za:

 

a) Državne službenike i namještenike koji su penziju ostvarili kao uposlenici Federalnog ministarstva odbrane.

Službena zvanja                                                                       pripadajući koeficijent

 

NK NŠS radnici                                                                                     0,9

kurir                                                                                                      0,9

higijeničar                                                                                             0,9

mlađi referent                                                                                        1,0

daktilograf                                                                                             1,0

KV radnik                                                                                              1,0

referent, operater                                                                                  1,0

viši referent                                                                                           1,0

VKV radnik, vozač                                                                                 1,0

mlađi samostalni referent                                                                       1,1

samostalni referent                                                                                1,2

viši samost. referent                                                                                         1,3

stručni saradnik                                                                                     1,5

šef grupe, načelnik centra za OiO                                                                     1,5

viši stručni saradnik                                                                               1,6

stručni savjetnik, inspektor                                                                               1,8

šef odsjeka, zamjenik šefa ureda                                                                     1,9

šef ureda                                                                                              2,0

zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik pravobranioca                                       2,0

savjetnik, načelnik odjela za odbranu                                                      2,1

pomoćnik ministra, šef kabineta, pravobranioc                                        2,2

načelnik uprave za odbranu, načelnik odjeljenja u inspekciji                     2,2

zamjenik ministra                                                                                  2,3

ministar                                                                                                 2,5

 

b) Civilna lica na službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili pravo na penziju.

 

Službena zvanja                                                                        pripadajući koeficijent

NK radnik – lica                                                                                     0,8

Zanatlije – KV                                                                                        0,9

VKV                                                                                                      1,0

Lica sa VSS /doktori, inžinjeri                                                                 2,0

 

(5) Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz člana. 5, stav 3 ( prva grupa ) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja ( Sl. novine FBiH broj 70/05, 61/06i 09/10 ) utvrđuje se pripadajući koeficijent 2,5  ili primjena koeficijenta prema ličnom ili formacijskom činu iz stava 2 ovog člana uvečanog za +1 ako je to za njih povoljnije.

(6) Državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva odbrane koji su u federalno ministarstvo odbrane  prešli iz Oružanih snaga R BiH za obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju lični čin.

 

(7) Penzija iz stava 1. ovog člana, se umanjuje za svaku punu godinu nedostajućeg penzijskog staža do punog penzijskog staža (40 godina), za 2%, a najviše do 30%, s tim što iznos penzije nakon umanjenja ne može biti manji od iznosa najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

Član 7.

(1)  Kod ponovnog obračuna penzija za korisnike prava iz člana 3. ovog Zakona, u obračun će se uzeti penzijski staž, utvrđen prilikom priznavanja prava na penziju.

(2)  Ukoliko je korisnik prava na penziju iz člana 3. ovog Zakona, zasnovao radni odnos i penzija mu se za to vrijeme nije isplaćivala, kod ponovnog obračuna penzijeu skladu sa ovim Zakonom, u obzir će mu se uzeti i novo ostvareni staž osiguranja.

(3)  Za korisnikeprava na penziju iz stava 2. ovog člana, penzija se neće preračunati po službenoj dužnosti, već podnošenjem zahtjeva.

(4)  Za umrlog korisnika prava iz člana 3. ovog Zakona, izvršit će se obračun penzije na način propisan ovim Zakonom, nakon čega će se utvrditi novi iznos porodične penzije.

Član 8.

Korisniku penzije ostvarene po ovom Zakonu, koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja samostalnu djelatnost, penzija se ne isplaćuje za to vrijeme.

 

Član 9.

(1) Pravo na penziju po ovom Zakonu, mogu ostvariti samo lica koja to pravo nisu ostvarila po drugim propisima.

(2)  Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, lica koja su vršila dužnost komandanta ranga bataljona ili višeg ranga, načelnika štaba I zamjenika komandanta u jedinicama ranga brigade i stog ili višeg ranga i ako su navedene dužnosti obavljali najmanje 12 mjeseci (neovisno da li je to bilo u kontinuitetu), lica iz člana 5. stav 3.(I - grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja (“Službene novine FBiH” broj:70/05, 61/06 I 09/10),kao i pripadnici policije iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog Zakona mogu koristiti prava po ovom Zakonu ako je to za njih povoljnije.

V-ISPLATA PENZIJA

Član 10.

 

(1)  Penzija obračunata u skladu sa ovim Zakonom, predstavlja zakonski iznos penzije (isplatni koeficijent 1).

(2)  Usklađivanje penzija utvrđenih u skladu sa odredbama ovog Zakona, vrši se po potrebi na osnovu raspoloživih sredstavakoja se obezbjeđuju iz doprinosa po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu ovih penzija

(3)  Koeficijent za isplatu penzija iz stava 2 ovog člana, donosi Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijskog i invalidsko osiguranje, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

VI-POSTUPAK PONOVNOG OBRAČUNA

Član 11.

(1)  Korisnici prava na povoljniju penziju iz člana 3. Ovog Zakona, dužni su Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju osnovanost prava na penziju.

(2)  Federalni zavod za penzijsko iinvalidsko osiguranje obavezan je u roku od u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona po službenoj dužnosti, provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3. Ovog Zakona.

(3)  Korisnicima prava iz člana 3. Ovog Zakona, odredit će se novi iznos visine penzije u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(4)  Isplata penzija po ovom Zakonu korisniku prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog Zakona pripada od dana dostave dokumentacije na osnovu koje dokazuju osnovanost prava na penziju .

Član 12.

(1)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog Zakona, koji propuste da u roku koji im odredi Federalni Zavod zapenzijsko iinvalidsko osiguranje dostave potrebnu dokumentaciju ili se u postupku utvrdi da ne posjeduju validnu dokumentaciju, donijeti rješenje o prestanku prava na penziju.

(2)  Protiv rješenja iz tačke 1. ovog člana, može se podnijeti žalba Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u roku od  15 dana od dana prijema rješenja.

(3)  Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, čija primjena teče od prvog dana narednog mjeseca.

(4)  Ukoliko se u žalbenom postupku utvrdi da podnosilac žalbe ima pravo na povoljnu penziju, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će u daljem roku od 15 dana donijeti rješenje kojim će utvrditi iznos penzije u skladu sa odredbama ovog Zakona i isplatiti je korisniku od mjeseca kada mu je pravo ukinuto.

(5)  Izuzetno, ukoliko lice dokaže da je iz objektivnih razloga propustio rokove ili da iz objektivnih razloga nije mogao dostaviti dokumentaciju relevantnu za ulaganje žalbe, u rokovima propisanom ovim članom, omogućit će mu se dodatni rok od 15 dana za ulaganje žalbe.

VII-POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 13.

Prava propisana ovim Zakonom ostvaruju se kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u postupku i na način propisan ovim Zakonom.

Član 14.

(1)  Postupak za ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje po ovom Zakonu pokreće se na zahtjev stranke koja smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava iz člana 4. ovog Zakona.

(2)  Lica koja su propustila rokove, a ispunjavala su uslove iz Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene .novine Federacije BiH“ br.  42/11 i 37/12) mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava  po odredbama ovog Zakona.

 

(3)  Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na povoljnije penzionisanje u skladu sa ovim Zakonom, osim za lica iz člana 4. Stav 1 tačka 3., ističe zaključno sa 31. 12. 2013. godine.

(4)  Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, u postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku i propisi iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

(5)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezan je za osobe iz stava 1 ovog člana, u roku od najdalje 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava po ovom Zakonu, odlučiti o pravu na povoljnu penziju.

(6)  Isplata penzija za lica iz stava 1. ovog člana, koja ostvare pravo na penziju u skladu sa ovim Zakonom, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

VIII-DOKAZIVANJE ČINJENICA

 

Član 15.

 

(1)  Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava po ovom Zakonu, bez obzira da li se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke,vrši se isključivo na osnovu pisanih dokaznih sredstava izdatih od strane nadležnih organa, odnosno nadležnih ustanova.

(2)  Izjava stranke i drugih lica, bez obzira u kom obliku je saopštena, ne smatra se pisanim dokaznim sredstvom u smislu odredbe stava 1. ovog člana.

(3)  Uvjeti iz člana 4. tačka 1. ovog Zakona dokazuju se uvjerenjem koje izdaje organ unutrašnjih poslova u skladu sa propisom iz stava 5. ovog  člana.

(4)  Uvjerenje iz stava 3. ovog člana sadrži i čin iz člana 6. stava 3. ovog Zakona, koji odgovara poslovima i zadacima iz člana 4. tačka 1 ovog Zakona, u skladu sa Uredbom o činovima uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Sužbeni list RBiH“, br.18/93) i Uredbe o činovima uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti („Službeni list RBiH“, br.21/95 i 47/95).

(5)  Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava 3. ovog člana, evidenciju o izdatim uvjerenjima, organ unutrašnjih poslova koji će izdavati uvjerenja i druga pitanja koja su značajna za izdavanje uvjerenja, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Zakona u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, a isti će se primjenjivati stupanjem na snagu ovog Zakona.

(6)  Uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama za lica iz člana 4. stav 1. tačka 3. i 4. ovog zakona izdaje Federalno ministarstvo za pitanja boraca na posebnom obrascu, nakon prethodno izvršene provjere podataka.

(7)  Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava 6. ovog člana, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata,u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Zakona u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, a isti će se primjenjivati stupanjem na snagu ovog Zakona.

VIII-OSIGURANJE SREDSTAVA

Član16.

 

(1)  Za korisnike penzija koji u skladu sa ovim Zakonom ostvare pravo na povoljniju penziju, isplata penzija će se finansirati u omjeru 50% iz sredstava podračuna po osnovu člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a 50% iz Budžeta Federacije BiH, sve dok korisnik penzije ne ispuni uslove za starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a nakon čega će se refundirati iz Budžeta FBiH samo razlika između iznosa penzije koja se ispaćuje i penzijeobračunate po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

(2) Izračun potrebnih sredstava za finansiranje prava po ovom Zakonu, koja se isplaćuju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje vršit će na način što će za svakog korisnika povoljne penzije, iskazivati samo razliku između ostvarenog staža osiguranja, posebnog staža priznatog u penzijski staž i staža osiguranja potrebnog za ostvarivanje prava na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (40 godina penzijskog staža), po godinama, u procentima i novčanim sredstvima.

(3)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će kod donošenja rješenja za sve korisnike ovog Zakona na istim navesti iznos koji se isplaćuje prema propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (50% iz sredstava podračuna po osnovu člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i iznos koji pada na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

(4)  Dio sufinansiranja ovog Zakona koji pada na teret podračuna po osnovu člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao što je to navedeno u članu 16. (1), se ni u kom slučaju neće povećavati.

(5)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavezan vršiti mjesečni obračun sredstava za svakog korisnika prava na penziju, koja se osiguravaju u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, na način utvrđen stavom 2. ovog člana i iste dostavljati Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na kontrolu i odobrenje, nakon čega će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obračun potrebnih sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu finansija na uplatu.Ukoliko iznos potrban za realizaciju ovo Zakona premaši sredstva predviđena Budžetom FBiH, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje će Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike predložiti korekciju obračunskih koeficijenata, o čemu će na prijedlog resornog ministarstva, odluku donijeti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, da bi se osiguralo da iznos predviđen Budžetom ne bude premašen. Ukoliko odluka o usklađivanju koeficijenta ne bude usvojena u roku od 30 dana od dana od dana prijema prijedloga , Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje će utvrditi obračunski koeficijent da bi se uklopili u raspoloživa finanisijska sredstva.

(6)  Kada korisnici povoljnijih penzija iz stava 2. ovog člana ispune uvjete na starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će po službenoj dužnosti, utvrditi iznos penzije po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nakon čega će se iz Budžeta Federacije BiH finansirati samo razlika između iznosa penzije koja se isplaćuje i penzije obračunate po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

(7)  Nivo godišnjeg povečanja penzija po ovom Zakonu neće premašiti stopu inflacije mjerene indeksom potrošačkih cijena iz prethodne godine, uzimajući u obzir da iznos pojedinačnih penzija ne može biti manji od najniže penzije,u smislu približavanja prosjeka penzija ostvarenih po ovom Zakonu proskeku starosne pezije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok će biti ostavljena mogućnost upotrebe obračunskih koeficijenata kako bi se garantovalo da se iznos planiran Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine, za ove namjene, neće premašiti, a što je definirano i Zakonom o Budžetima u Federaciji Bosni i Hercegovini.

(8)  Izuzetno, ukoliko korisnik povoljne penzije nema staža osiguranja, isplata njegove penzije u potpunosti pada na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sve dok istu koristi.

 

Član17.

 

(1)  O utrošenim sredstvima iz člana 16. ovog Zakona, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvještava Federalno ministarstvo finansija, a Ministarstvo finansija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2)  Dio sredstava za isplatu penzija ostvarenih u skladu sa ovim Zakonom, osiguratće se u Budžetu Federacije BiH, na poziciji Federalnogministarstvaradaisocijalnepolitike.

Član 18.

(1)  Za nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica greške Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koje se osiguravaju u Budžetu Federacije, nadoknadit će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će isplaćeni iznos uplatiti na račun Budžeta Federacije BiH.

(2)  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje jednom mjesečno preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o korisnicima penzije kojima je to pravo prestalo u skladu sa članom 12. ovog Zakona.

(3)   Nakon dobijanja informacija Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će protiv lica koja su zloupotrebom koristili pravo na povoljnu penziju i onih koji su to omogućili i na taj način oštetili Budžet  Federacije Bosne i Hercegovine, preuzeti Zakonom propisane mjere.

IX-NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član19.

(1)  Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

(2)  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nadzor nad provođenjem ovog Zakona, ostvaruju neposredno i putem nadležne inspekcije, kao i na drugi zakonom dozvoljen način.

(3)  Federalni zavod za penzijsko  i invalidsko osiguranje dužan je omogućiti ostvarivanje uvida u rješavanje predmeta iz ovog Zakona Federalnom ministarstvu rada I socijalne politike I nadležnim inspekcijama i postupati po nalozima istih.

Član 20.

Vlada Federacije će formirati komisiju u sastavu od osam članova, koju čine predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (tri), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (jedan), Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (jedan), Federalnog ministarstva finansija (jedan) i Generalnog Sekretarijata Vlade Federacije BiH (dva), radi vršenja neposrednog uvida u rješavanje prava po ovom Zakonu.

 

IX-KAZNENE ODREDBE

Član21.

(1)  Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ustanova, odnosno druga pravna osoba, ako:

1.)  korisniku, protivno odredbama ovog Zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;

2.)  omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom Zakonu ili mu ne pripada u tom opsegu;

3.)  uskrati davanje podataka koje je obvezan dati ili da netačne podatke i obavještenja o osiguraniku;

4.)  ako ne izda rješenje u rokovima propisanim ovom Zakonom;

5.)  ako da netačne podatke o visini potrebnih sredstava za isplatu povoljnijih penzija, koje padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine;

6.)  ako ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po nalozima upravne inspekcije;

7.)  ako Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili Komisiji koji vrše nadzor nad primjenom Zakona, onemoguće uvid u upravno rješavanje, ne dostave potrebne podatke, spise I obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku

8.)  ako ne postupi u skladu sa uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

(2)  Novčanom kaznom od 3000,00 KM kaznit će se fizičko lice koje uz Zahtjev za ostvarivanje prava na povoljnu penziju priloži ispravu u kojoj su uneseni netačni podaci koji bitno utiču na ostvarivanje prava i visine penzije, ukoliko je moglo znati ili je znalo da isprava sadrži netačne ili nepotpune podatke.

(3)  Ako lice iz stava 2. ovog člana ostvari pravo na penziju, dužno je vratiti puni novčani iznos primljenih penzija bez obzira da li je rješenje o prestanku prava na ostvarenu penziju poništeno ili ukinuto.

(4)  Zaprekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.

X-PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Nastavlja se isplata penzija, korisnicima koji su to pravo ostvarili u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“ br. 61/06,  27/08, 9/10), u obimu i na način do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno u  skladu sa rješenjem Federalnog zavoda PIO/MIO.

Član 23.

 

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o penzijskom  i invalidskom osiguranju, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

 

 

Član24.

 

Korištenje prava iz člana 3. i  4. Ovog Zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Službene novine FBiH” broj: 82/09).

Član 25.

Prava stečena po ovom Zakonu prestaju kada u toku korištenja prava prestanu da postoje uvjeti za sticanje I ostvarivanje prava, u slučajevima I poduvjetim akoji su utvrđeni ovim zakonom.

 

Član26.

 

Postupak za ostvarivanje prava po krenut po zahtjevu, koji je podnesen prije stupanja na snagu ovog zakona okončat će se po odredbama ovog zakona.

Član27.

Imenice upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.

 

Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/11 i 37/12);

 

Član 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.