Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

SAOPŠTENJE ZA ČLANSTVO
PDF Štampaj E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOORDINACIJA BORAČKIH
UDRUŽENJA I SAVEZA U FBiH
Broj: 01-50/17
Sarajevo; 20. 06. 2017. godine


Na svojoj vanrednoj sjednici odrzanoj dana 20.06.2017. godine a sa ciljem provodjenja aktivnosti na ubrzanju rješevanja Zakona o izmjenama o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilaĉkog rata, sa ciljem informsianja ĉlanstva i oštećenih vojnih Penzionera / umirovljenika dajemo,


SAOPŠTENJE / PRIOPĆENJE ZA ĈLANSTVO I OŠTEĆENE


Primjenom Zakona o povoljnom umirovljenju/penzionisanju branitelja koji je donijela „Vlada Platforme“ kojim su prava vojnih umirovljenika koje su pravo konzumirali temeljem Zakona o potvrĊivanju prava na prijevremenu starosnu penziju/mirovinu ostvarenu pod povoljnim uvjetima umanjili 0d 20-70% steĉenih prava. Promjenom vlasti u F BiH Savezi/udruženja i Udruge koje okupljaju vojne umirovljenike/penzionere iz obadvije vojne komponente (HVO i A R BiH i namještenike F MO) organiziraju se u Koordinaciju braniteljskih udruga i saveza u FBiH, vojnih umirovljenika/penzionera. Zajedniĉki su došli do konaĉnog rješenja konaĉne verzije prijedloga Izmjene i dopune zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnom penzionisanju / umirovljenju branitelja s ciljem vraćanje oduzetih prava. Prijedlog je predat u Zastupniĉki dom Federalnog parlamenta. Prema poslovniĉkoj proceduri zastupniĉki dom je prijedlog izmjene i dopune Zakona o povoljnom umirovljenju/penzionisanja dostavio Vladi Federacije BiH na mišljenje. Budući je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona, prema mišljenju Vlade F BiH, bilo potrebno doraditi kako bi isti bio pravno i tehniĉki provediv Vlada je 14.01.2016. godine (Sl Novine broj 4/16) rješenjem broj: 104/2016. imenovala Interresornu radnu grupa/skupina (IRRG) sa zadaćom: izrada prijedloga izmjene i dopune zakona o povljnom umirovljenju branitelja na osnovu prijedloga koje su usuglasile udruge organizirane u koordinaciju koji okuplajju vojne umirovljenike. Interresorna grupa/skupina je ukupno održala 11 sastanaka u dva navrata (7+4). Dana 02.11.2016. godine Interresorna radna grupa/skupina završava rad i konaĉan prijedlog sa izvješćem o radu predaje Vladi Federacije. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o povoljnom umirovljenju/penzionisanju saĉinjen je na temelju četiri principa koje je donijela vlada federacije BiH
- Neće biti umanjenje mirovina umirovljenicima prema općim propisima o PIO/MiO
- Vratiti pravo korisnicima prava koje su svoje pravo koristili prema zakonu o potvrđivanju prava na starosnu mirovinu na stanje prije donošenje zakona o povoljnom umirovljenju.
- Povratak iznosa mirovina realizirati u tri koraka
- U prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnom umirovljenu ugraditi usklađivanje mirovina kao u zakonu o MiO koji je u proceduri.
U toku/tijeku rada interresorna radna grupa imala je niz poteškoća kao i Savezi/udruženja i udruge iz koji su delegirani ĉlanovi u radnu grupu. Pokušalo se razjediniti koordinaciju, predlagali su se raznne opcije kako bi se stvorila konfuzija sa odreĊenim ponudama utjecajnim ĉlanovima koordinacije i tako
otupiti oštricu Koordinacije. MeĊutim to nisu uspjeli jer je to energiĉno odbijeno i Koordinacija je ostala ĉvrsta do danas. Nekoliko puta je premijer Novalić oduzima i ponovno davao legimitet radno grupi tako što je nekoliko puta imenovao svoje savjetnike da izrade konaĉnu verziju. U ovom vremenu održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti posebno treba istaknuti konstruktivnost predstavnika zakonodavne vlasti (Doma Naroda i Zastupniĉkog doma) koji su „pritiskali“ Vladu da ovaj zakon što prije usuglasi, donese i dostavi na usvajanje zakonodavnim tjelima). Kako je Vlada kalkulirala sa visinom potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona, (naše mišljenje je da nisu potrebna sredstva, pošto mi tražimo samo da nam se vrati ono što nam je uzeto) i odugovlaĉila sa stavljenjem zakona na dnevni red Vlade Federacije bili smo prisiljeni u znak pritiska na vladu organizirati i održati dva protesta ispred zgrade Vlade i to 15.12.2016 i 15.03.2017. godine.
Rezultat protesta/prosvjeda održanog 15.03.2017. godine je postiknut pisani sporazum i napokon je zakon upućen na Vladu Federacije na usvajanje. Zakon je usvojen na 100. Sjednici Vlade Federacije i upućen u Parlamentarnu proceduru. Koordinacija je intenzivirala napore prema zakonodavnoj vlasi u F BiH da se zakon naĊe na dnevnom redu i bude usvojen. Koordinacija smatra da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o povoljnom umirovljenju ispravlja učinjena nepravda zakonom o povoljnom penzionisanju/umirovljenju oštećenih i vraća im se visina prava prije primjene spornog zakona. Ovdje treba istaknuti da se u ovim izmjenam i dopunama zakona ne radi o nekakvim novim uvjetima umirovljenja ili neka nova umirovljenja, već se radi o vraćanju umanjeni prava na stanje zakona o potvrĊivanju prava. Postoje neke neformalne skupine i pojedinci kojima je za cilj stvoriti konfuziju kod našeg ĉlanstva i nude neka druga rješenja. Koordinacija Saveza i Udruženja/Udruga vojnih penzionera/umirovljenika koja okuplja obadvije komponente ĉvrsto stoji iza saĉinjenog prijedloga kojeg je Vlada Federacije BiH jednoglasno usvojila na svojoj 100. Sjednici i uputila u Parlamentarnu proceduru i sigurni smo da se svima kojima su prava umanjena ista vraćaju na stanje prije donošenje Zakona o povoljnom penzionisnju/umirovljenju. Koordinacija će i dalje sa istom snagom i energijom istrajati kod zakonodavnih organa vlasti u F BiH da se ovaj Zakon usvoji.
Molimo Vas nemojte nasjedati na razne dezinformacije, novo predložene opcije grupa i pojedinaca. To nam samo odugovlači rješenje i usvanjanje Zakona.
Rješenje našeg problema je u samom finišu.


S poštovanjem.

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.