Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Vlada FBiH je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o PiO
PDF Štampaj E-mail

Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH je  predložilo svim klubovima stranaka u Parlamentu F BiH amandman da se briše stav 5. člana 140.Zakona o PIO sa obrazloženjem.
Klub HDZ-a je amandman predložio na sjednici Vlade F BiH dana 27.12.2017.7.g., koji je vlada usvojila.
Ovo je vrlo bitan amandman, jer da je taj stav ostao, bile bi limitirane sve penzije,
a to bi značilo smanjenje penzija za oko od 100  do 1000 KM.
Očekivati je da će ovaj amandman biti usvojen i u Parlamentu F BiH.

U prilogu saopštenje o radu Vlade Federacije BiH:

Sarajevo, 27.12.2017.

Saopćenje o radu

NASTAVAK 133. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O PIO


U skladu sa Sporazumom sa sindikatom policijskih službenika, Vlada FBiH danas je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da je policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je definisana posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja. Precizirano je da je policijski službenik osoba čiji je status definiran posebnim propisom na osnovu kojeg i ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, bez vezivanja za prebivalište, čime je izbjegnuta eventualna mogućnost diskriminacije prilikom primjene ove odredbe.

Prihvaćen je i amandman koji je podnio Klub poslanika HDZ HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. U obrazloženju je navedeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao predlagač zakona, prilikom njegovog razmatranja utvrdili da se članom 140. stav (5) zadire u stečena prava korisnika penzija, što može rezultirati pokretanjem mnogobrojnih sudskih sporova.

Ovaj član odnosi se kako na postojeće, tako i na korisnike koji će to pravo ostvariti u budućnosti i predviđa da korisnik penzije, bez obzira na osnov ostvarivanja i visinu obračunate penzije, ne može primiti penziju u većem iznosu od prosječnog iznosa njegove plaće ostvarene u posljednjih pet godina.

Ocijenjeno je da je ova odredba u direktnoj suprotnosti sa stavkom (1) istog članka koji
predstavlja garanciju postojećim korisnicima prava, zatečenim prije stupanja na snagu ovog zakona i koji propisuje da se korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu predloženog zakona, ta prava osiguravaju i dalje, u dostignutom iznosu zadnje isplaćene mirovine.

Također, provedba ove odredbe kod značajnog broja korisnika prava bi dovela do smanjenja visine penzije utvrđene u skladu sa zakonskim propisima koji su važili u vrijeme priznavanja prava na penziju, što je u direktnoj suprotnosti odredbama iz stava (1) ovog člana.

Ovo ukazuje da je predviđeni stav (5) i za nove korisnike prava u potpunosti u suprotnosti sa najvažnijim odredbama ovog zakona koje se odnose na izračun penzije, a posebno sa suštinom bodovnog sistema definisanim članom 46. stav (5) zakona.

Vlada se danas izjašnjavala i o više poslaničkih amandmana, ali ih nije prihvatila jer je ocijenjeno da su zahtjevi već definisani Prijedlogom zakona o PIO/MIO koji je u parlamentarnoj proceduri.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.