Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Organi udruženja
PDF Štampaj E-mail

a) Upravni odbor

Predsjednik Udruženja, uj.predsjednik Uprav.odbora

Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Harbinja Ismet

Komarica Enisa

Mahmudirović Esad

Karišik Memo

Maslak Enver

Harbinja Dervo

Bajraktarević Ramiz

Tvica Kadrija

Nadarević Refik

b) Skupština

Predsjednik skupštine Udruženja …………………

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Žiško Elvedin

Rizvanović Mirzeta

Đaković Zvonko

c) Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora ……………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Fazlić Bahrudin Braco

Čevra Ahmet

Jusufović Husein

Aličić Izudin

Hubijer Mirsad

d) Sud Časti

Predsjednik suda časti ……………………………

Član suda časti ……………………………………

Član suda časti ……………………………………

Delić Bahrija

Mujčić Sakib

Hožbo Abdulah

e) Statutarna komisija

Predsjednik Statutarne komisije……………………..

Član statutarne komisije ……………………………

Član Statutarne komisije ……………………………

Bahtić Zijad

Hasanović Behadil

Jahić Edin

f) Sekretar Udruženja

Sekretar Udruženja …………………………………

Karišik Memo


Zadnje izmjene Utorak, 07 Juli 2015 12:45
 
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.