Dana 30.06.2021.godine održana je redovna Godišnja izvještajna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH u Domu Šumarskog fakulteta na Igmanu. Skupštini je prisustvovalo 30 delegata skupštine. Usvojeni su izvještali: Predsjednika udruženja; Finansijski izvještaj; Izvještaj nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije. Takođe, usvojeni su težišni zadaci udruženja za 2021.g. i Finansijski plan za 2021.g. U zaključcima skupštine je posebno istaknuto da vojni penzioneri još nisu riješili pitanje Godišnjeg usklađivanja penzija, te je naloženo UO da ovo pitanje izmjena člana 16a. Zakona o PPP pokrene ponovo prema Vladi F BiH. Naglašena je potreba saradnje sa ostalim udruženjima na pitanjima od vitalnog interesa za borce i vojne penzionere.