Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČCI KOORDINACIJE
ZAKLJUČCI KOORDINACIJE
INFORMACIJA SA SASTANKAKOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŢENJA I SAVEZA U FBIHDANA 20.06.2017.G.Dana 20.06.2017.g. odrţan je vanredni sastanak Koordinacije boračkih udruţenja i saveza u F BiH na kojem su donešeni slijedeći.Zaključci i konstatacije:1. Koordinacija boračkih udruţenja ...
SAOPŠTENJE ZA ČLANSTVO
SAOPŠTENJE ZA ČLANSTVO
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKOORDINACIJA BORAČKIHUDRUŽENJA I SAVEZA U FBiHBroj: 01-50/17Sarajevo; 20. 06. 2017. godineNa svojoj vanrednoj sjednici odrzanoj dana 20.06.2017. godine a sa ciljem provodjenja aktivnosti na ubrzanju rješevanja Zakona o izmjenama ...
JOŠ JEDNA URGENCIJA ORGANIMA VLASTI
JOŠ JEDNA URGENCIJA ORGANIMA VLASTI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKOORDINACIJA BORAČKIHUDRUŽENJA I SAVEZA U FBiHBroj: 01-47/17Sarajevo; 12. 06. 2017. godineParlament F BiH- Predsjedniku Zakonodavne komisijePredstavnički dom- Predsjedavajući Predstavničkog doma- Predsjedavajući kolegija- Gosp. ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.