Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČCI KOORDINACIJE
PDF Štampaj E-mail

INFORMACIJA SA SASTANKA
KOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŢENJA I SAVEZA U FBIH
DANA 20.06.2017.G.


Dana 20.06.2017.g. odrţan je vanredni sastanak Koordinacije boračkih udruţenja i saveza u F BiH na kojem su donešeni slijedeći.
Zaključci i konstatacije:


1. Koordinacija boračkih udruţenja i saveza u FBiH još jednom ističe da neupitno podrţava kompletan proces koji je do sada proveden: počevši do formiranja IRRG, donešenja principa kojima se vraća oduzeto – stečeno pravo, donešenje i usvojanje Prijedlog Izmjena Zakona o PPP, koji je Vlada uputila/ proslijedila u parlamentarnu proceduru.
2. Predstavnici Koordinacije ističu trajnu zadaću da će nastavljati kontakte i razgovore sa parlamentarcima te očekujući u najkraćem roku poziv od strane kolegija Parlamentarnih stranaka za zajednički sastanak a u vezi implemenetacije Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PPP koji je Vlada FBiH uputila u Parlament FBiH.
3. Uvaţavajući razlog do sada ne odrţavanja sastanaka jesu obaveze parlamentaraca uz uvjeravanje da će se odrţati i obećanje da će se sastanci odrţati prije davanja Prijedloga Zakona u parlamentarnu proceduru, stoga će Koordinacija od za1stupnika traţiti odgovor na dva pitanja: Kad će biti na dnevnom redu i da li će podrţati prijedlog u ovakvom obliku.
4. Koordinacija konstatuje i zaključuje da je Federalnom ministrstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida ispunilo svoju obavezu te Prijedlog Zakona o PPP uputila u parlamentarnu proceduru te da je ohrabrujuća činjenica da imamo pozitivno mišljenje i stav Ministra Bukvarevića da je isklljučivo za opciju koja je razmatrana na Vladi i jednoglsanoi usvojena te da će istu obrazlagati.
5. Koordinacija je upoznata i zabrinuta sa aktivnostima Šehovića i neformalnih grupa koje su u suprotnosti i mogu usporiti usvajanje i provedbu Prijedloga o Zakonu o PPP od strane vlade FBiH koji je upućen u Parlament FBiH a bilo je je čak i zahtjeva da se ova j Prijedlog povuče da se raspravlja o novom prijedlogu koji ima za cilj mijenjanja uvjeta penzionisanja i umanjenje broja korisnika.
6. Definitivno je potvrĎeno djelovanje Šehovića po svim kantonima na opstrukciji ovog prijedloga sa namjerom da se riješi pitanje samo vojnih osiguranika bez Vojnika iz OS, što je pogubno i kontradiktrono djelovanje te zaključuje da je ovo pokušaj obmanjivanja i unošenja smutnje i razdora vezane za usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PPP.
7. Zaključuje se jednoglasno da ima potrebe ponovo uputiti kraći dopis Kolegiju parlamenta sa zahtjevom za hitnim sastankom i urgencijom stavljanja Zakona na dnevni red.
8. Koordinacija ima informacije a što je predviĎeno i Zakonom da postoji mogućnost podnošenja amandmana dostavljenih u parlamentu, ne sporteći nikom pravo na takvu vrstu djelovanja napominjući da se takvim postupcima odugovlači rješavanje agonije koja traje već 4 godine.
9. Za sada ima naznaka da ima podnesenih zahtjeva u Vladi i Parlamentu FBiH pokušaja i u pisanoj formi dostavljenih drugih verzijama Prijedloga Zakona o PPP mimo sluţbenog i zvaničnog koji je u parlament upućen ispred Vlade FBiH.
10. Koordinacija će će raditi na tome da se jedinstveno pojavi pred Parlamentarcima i da se prije sjednice raščiste stvari sa nadleţnim predstavnicima iz oba doma parlamenta FBiH.
11. Koordinacija će sačiniti kraću informaciju o hronologiji rada na Zakonu, koju uputiti prema članstvu o sadašnjem stanju i našim stavovima sa usmjerenjima za daljne nastupanje Koordinacije, sa sadrţajem koliko to ljudi i do kog nivoa ima penziju, koje visine s ciljem upoznavanja članstva i javnosti a radi razbijanja postojećih dezinformacija o našim penzijama.
12. Koordinacije će razmotriti prijedlog da se ubuduće na odreĎene sastanke Koordinacije pozovu predstavnici kantonalnih udruţenja i podruţnica radi direktnog dobijanja informacija i podrške ljudi sa terena.
13. Konstatovano je da Koordinacija pravovremeno dostavlja imajuće informacije o svojim aktivnostima i aktivnostima vezanim za implementaciju prijedloga Izmjena Zakona o PPP.
14. Koordinacija će uraditi jednu informaciju u Parlamentu FBiH sa obrazloţenje i presjekom trenutno stanja te istu proslijediti medijima.
15. Koordinacija konstatuje da nikada nije djelovala niti donijela zaključak da se ide samo sa vojnim osiguranicima, odnosno nije favorizirala pojedine grupacije nad drugima.
16. Na temelju dešavanja na terenu medju članstvom stječe se dojam da nije članstvo dovoljno upoznato sa dešavanjima i postignutim rezultatima te se sugeriše članicama koordinacije da poduzmu intezivnije informisanje članstva i oštećenih vojnih penzionera.
17. Stav Koordinacija u vezi protesta Demobilisani boraca ispred Vlade FBiH je da traţi od parlamenta da se hitno usvoje borački zakoni koji su u parlamenratnoj proceduri, daje podršku ministarstvuza pitanja boraca i invalida u nastoijanju institucionalnog djelovanja, podrţavajući pravo demokratsakih protesta ali uz obavezu dijaloga i pregovaranja, preporučujući da se socijalna pitanja rješavaju kroz institucije u okviru zakonski postojećih propisa.

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.