Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA
PDF Štampaj E-mail

INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA


Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:

 

  1. Usaglašen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno -  oslobodilačkog rata (prilog), koga su potpisali: Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH ; Savez  udruženja vojnih penzionera u F BiH;  Zajednica županijskih udruga umirovljenika  HVO; Udruženje generala BiH; Udruženje za zaštitu tekovina BiH; Savez brigadnih udruženja 1.korpusa.Prijedlog Zakona će biti upućen organima vlasti: Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Bakiru Izetbegoviću; Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Draganu Čoviću; Parlament Federacije BiH; Premijeru Vlade F BiH; Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbr. – oslobodilačkog rata; Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Federalni zavod PIO/MIO.

  1. Dana 22.05.2015. godine delegacija koju su sačinjavali predstavnici:   Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH ; Savez  udruženja vojnih penzionera u F BiH;  Zajednica županijskih udruga umirovljenika  HVO; Udruženje generala BiH; Udruženje za zaštitu tekovina BiH i  Savez brigadnih udruženja 1.korpusa održala je sastanak sa Direktorom Federalnog zavoda PIO/MIO po pitanju problema penzija. Direktor FZ PIO/MIO upoznao je predstavnike udruženja „Da je dobio informaciju od Vlade Federacije BiH da će do daljneg ostati koeficijen 1 (jedan) za isplatu penzija po Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno -  oslobodilačkog rata.

 

Prilog:


Za:

-         Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Bakiru Izetbegoviću

-         Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Draganu Čoviću

-         Parlament Federacije BiH

-         Premijeru Vlade F BiH

-         Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbr. – oslobodilačkog rata

-         Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku

-         Federalni zavod PIO/MIO

Predmet: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata

U prilogu akta dostavljamo Vam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata.   Molimo Vas da tekst zakona putem ovlaštenog predlagača date u parlamentarnu proceduru.

Sarajevo, 21.05.2015.g.


POTPIS:

  1. Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH______________

                                                                                    ( Ismet Harbinja )

  1. Savez  udruženja vojnih penzionera u F BiH_________________

                                                                                   (Nihad Šehović)

  1. Zajednica županijskih udruga umirovljenika  HVO _____________

                                                                                      (Pero Blažević)

  1. Udruženje generala BiH______________________

                                                        ( Hajrudin Grabovica )

  1. Udruženje za zaštitu tekovina BiH _____________

                                                             ( Mustafa Polutak )

  1. Savez brigadnih udruženja 1.korpusa ____________

                                                                     (Samir Smajić)


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA


Član 1.


U stavu 1. Člana 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/13), iza riječi „penziju“, riječi „ i nastavlja im se isplata penzije do isteka roka iz člana 11. ovog zakona“, se zamjenjuje riječima „ostvarenu po odredbama tog zakona, ukoliko je to za njih povoljnije“.


Stav 2. Člana 3. mijenja se i glasi:


Korisnici prava iz stava 1. ovog člana i člana 4. tačka 5. (Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata), koji su pravo na penziju ostvarili u statusu vojnog osiguranika i osiguranika, zadržavaju status, stečeno pravo i uslove po propisu koji je važio u vrijeme ostvarenja prava i nastavljaju ga koristiti u skladu sa odredbama člana 8., člana 51. i člana 126. Zakona o PIO/MIO FBiH i ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast.


Član 2.


U Članu 11. iza tačke (4). dodaje se nova tačka (5) koja glasi:


„Rok za podnošenje zahtjeva, za korisnike prava iz Člana 3. i Člana 4., tačka (5) ovog Zakona, ukoliko je to za njih povoljnije, je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Federalni zavod PIO/MIO će u roku od 60 dana donijeti rješenja po zahtjevima iz ovog člana.


Član 3.


Član 27. se briše, tako da Član 28. postaje Član 27.


Član 4.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“ .
OBRAZLOŽENJE


PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA


I – USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA


Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u članu III.2.e), u vezi sa članom III.3/3), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/94), prema kome Federalna vlast, kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezujući na području Federacije Bosne i Hercegovine, ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone u oblasti socijalne politike.


II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA


Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata prevashodno je otklanjanje diskriminacije koja je učinjena postojećim odredbama člana 3. Naime, odredbama člana 3. Izvršena je diskriminacija građana unutar grupacije koja ima svojstvo pripadnika oružanih snaga prema relevantnim propisima, jer pravo na penzionisanje po povoljnim uslovima u odnosu na opći propis, odnosno Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju su osim osoba iz člana 3. ostvarile ili će  ostvariti i osobe sa svojstvom pripadnika oružanih snaga na koje su primjenjeni ili će se primjeniti slijedeći relevantni propisi: Zakon o službi u Armiji R BiH, Zakon o službi u oružanim snagama HR HB-HVO, Zakon o službi u Vojsci Federacije BiH, Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakon o službi u Oružanim snagama BiH.


Postojećim odredbama člana 3. ugrožava se i princip pravne sigurnosti građana izvršen kroz poštivanje postojanosti okončanog postupka, obzirom da je istim predviđeno ponovno utvrđivanje prava ostvarenih na osnovu konačnog i pravomoćnog upravnog akta organa javne vlasti donešenog primjenom propisa koji su bili na snazi u vrijeme ostvarivanja prava i pravila postupka utvđenih Zakonom o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 2/98 i 48/99). Ponovnim utvrđivanjem već stečenog prava i retroaktivnom primjenom propisa učinjena je povreda prava na mirno uživanje imovine, povreda prava na jednakost pred zakonom, te diskriminacija građana unutar kategorije osiguranika iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i unutar kategorije građana sa svojstvom pripadnika oružanih snaga.


III – POJAŠNJENJE POJEDINIH ODREDBI


Članom 1.- Izuzimaju se iz primjene ovog Zakona korisnici prava na penziju koji su to pravo ostvarili na osnovu Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu  penziju pod povoljnim uslovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/11 i 37/12), ukoliko je to za njih povoljnije. Obračun penzija za korisnike iz čl.1, FZ PIO/MIO će vršiti po odredbama Zakona o PIO/MIO F BiH.llČlanom 2. – Izvršeno je definisanje rokova za podnošenje zatjeva za one kojima je to povoljnije i rok za rješavanje po zahtjevu.


Članom 3. - Izvršeno je brisanje odredaba Zakona koji se odnosi na korisnike penzije izuzete iz primjene ovoga Zakona članom 1.


Članom 4.- Propisano je stupanje na snagu ovoga Zakona.


IV – FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG ZAKONA


Za provođenje ovog Zakona u Budžetu Federacije BiH potrebno je osigurati finansijska sredstva adekvatna sredstvima koja su bila osiguravana i prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno – oslobodilačkog rata.
SEKRETAR

Memo Karišik

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.