Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama z.PPP
PDF Štampaj E-mail

U prilogu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o PPP, koga su predložili predstavnici Koordinacije boračkih udruženja u F BiH za IRRG:


N A C R T

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM

POVOLJNIJEM PENZIONISANJU

BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

Član 1.

 

U Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-

oslobodilačkog rata („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/13), u članu 3. u

stavu (1) iza riječi „penziju“, riječi „i nastavlja im se isplata penzije do isteka roka iz

člana 11. ovog zakona“, zamjenjuju se riječima: „ostvarenu ili potvrđenu“ po

odredbama tog zakona, ukoliko je to za njih povoljnije“.

Stav(2) mijenja se i glasi:

„Korisnici prava iz stava (1) ovog člana ovog zakona, kao i korisnici iz člana

1.ovog zakona, koji su pravo na penziju ostvarili u statusu vojnog osiguranika,

osiguranika i lica, zadržavaju status, stečeno pravo i uslove po propisu koji je važio u

vrijeme ostvarenja prava i nastavljaju ga koristiti u skladu sa odredbama čl.8., 51. i

126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH i na osnovu

osnovice i načina obračuna kako je regulisano članom 3. Zakona o izmjenama

i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca

odbrambeno-oslobodilačkog rata, ukoliko je to za njih povoljnije“

 

Član 2.

 

Korisnici prava iz člana 4. tačka 5. Zakona stiču pravo na ponovni preračun,

kao i korisnici prava iz člana 1. ovog zakona, kako je to regulisano članom 3. Zakona

o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju

branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, ukoliko je to za njih povoljnije“.

 

Član 3.

(Osnovica i način obračuna penzija)

 

Vojnim osiguranicima, osiguranicima i licima iz stava (1) ovog člana i člana

4. tačka 5. ovog zakona izvršit će se preračun na slijedeći način:

Vojnim osiguranicima, osiguranicim i licima koji su penziju ostvarili po Uredbi I,

penzijski osnov za sticanje prava na penziju potvrđuje se od mjesečnog prosjeka

plaća ostvarenih u posljednjoj godini prije godine u kojoj su ostvarili pravo na penziju.

Vojnim osiguranicima, osiguranicima i licima iz Uredbi II, III i člana 4. tačka 5. ovog zakona penzijski osnov za sticanje prava na penziju utvrđuje se od mjesečnog prosjeka nevaloziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina prije godine u kojoj su ostvarili pravo na penziju.

Visina penzije ostvaruje se u procentu od penzijskog osnova prema dužini

penzijskog staža i iznosi za 20 godina 55% od penzijskog osnova, a za svaku

narednu godinu uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75%

penzijskog osnova.

Vojnom osiguraniku ličnog čina „general“ penzijska osnovica se određuje kao i

vojnim osiguranicima, osiguranicima i licima iz stva (1), a visina penzije iznosi 75%

od penzijske osnovice bez obzira na godine penzijskog staža.

 

 

Član 4.

 

Vojnim osiguranicima, osiguranicima i licima kojima je izvršen preračun

penzije, po ovm zakonu, isplata penzije vršit će se uz isti isplatni koeficijent kao

vojnim osiguranicima, osiguranicima i ostalim korisnicima koji ostvaruju penziju iz

Zakona o PIO/MIO Federacije BiH

 

Član 5.

U članu 11. iz stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

 

„(5) Pravo za podnošenje zahtjeva za preračun penzije za korisnike prava iz čl. 3. i 4. tač. 5. ovog zakona, ukoliko je za njih povoljnije je od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

(6) Federalni zavod za penzijsko imnvalidsko osiguranje će u roku od 120

dana donijeti riješenja po zahtjevima iz ovog člana, osim za lica koja vode Upravni spor ili sudski postupak za ista lica je navedeni rok za donošenje je 120 dana nakon pravosnažnosti presude.

 

Član 6.

U članu 15. stav (1), briše se.

Dosadašnji stav (2) postaje stav (1) i u trećem redu broj „(4)“ zamjenjuje se

brojem „(3)“.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (2) i u trećem redu broj „(2)“ zamjenjuje se

brojem „(1)“.

Dosadašnji stav (4) postaje stav (3) i u trećem redu broj „(2)“ zamjenjuje se

brojem „(1)“.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Dosadašnji stav (6) postaje stav (5) i u trećem redu broj „(5)“ zamjenjuje se

brojem „(4)“.

 

Član 7.

Iza člana 16. dodaje se član 16a, koji glasi:

„Sredstva za isplatu penzija vojnim osiguranicima, osiguranicima i licima

osiguravaju se iz doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje vojnih osiguranika iz člana 126. Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, a ako ista nisu dovoljna dio iz drugih izvora kojima se puni FZ PIO/MIO.

 

Član 8.

Član 27. briše se.

Dosadašnji član 28. postaje član 27.

 

Član 9.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

„Službenim novinama Federacije BiH“.

 

KOORDINACIJA BORAČKIH

UDRUŽENJA I SAVEZA U FBiH

Broj: 01/01-12/16

Sarajevo;  09. 02. 2016. godine

 

 

Na sastanku Korodinacije koji je održan 09.02.2016.g. u 11.00 sati u prostorijama Saveza udruženja vojnih penzionera u FBiH, predstavnici Korodinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH  se slažu sa predloženim Nacrtom IR RG od 03.02.2016.g.

 

Korodinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH

 

 

Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH  ____________________

Šehović Nihad

 

Zajednica županijskih udruga umirovljenih pripadnika HVO ____________________

Blažević Pero

 

Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH ____________________

Harbinja Ismet

 

Udruženje generala BiH ____________________

Karavelić Vahid

 

Udruženje za zaštitu tekovina BiH ____________________

Polutak Mustafa

 

Savez brigadnih udruženja 1.korpusa ____________________

Smajić Samir

 

 

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.